Πολιτική Αποδοχής Πελατών

Οι περισσότεροι πελάτες της εταιρείας είναι διερχόμενοι πελάτες οι οποίοι μπορεί είτε να είναι κάτοικοι Ελλάδος ή Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε Τρίτης Χώρας οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη χρησιμοποίησης των υπηρεσιών της εταιρείας. Η εταιρεία εφαρμόζει την πολιτική ελέγχου και εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής (Αρχή “Γνώρισε τον πελάτη σου”). Τα εμβάσματα και όσα είναι άνω ενός συγκεκριμένου ποσού υπόκεινται σε διαφορετικές διαδικασίες παρακολούθησης. Πελάτες της εταιρείας που το ονοματεπώνυμό τους συμπίπτει ή ομοιάζει με τα ονόματα που αναφέρονται στους καταλόγους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και του O.F.A.C. (Treasury’s Office of Foreign Assets Control), EU, καθώς επίσης και από καταλόγους με ονόματα ανεπιθύμητων προσώπων ή Πολιτικώς Εκτιθέμενα Πρόσωπα (ΠΕΠ) που έχουν καταρτισθεί και γνωστοποιηθεί προς την εταιρεία, η ίδια δεν επιτρέπει να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της. Ενδεχόμενοι πελάτες που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας τους ή δεν είναι συνεργάσιμοι, δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας. “Η εταιρεία έχει δικαίωμα άρνησης εκτέλεσης των υπηρεσιών της”. Πελάτες των οποίων οι συναλλαγές έχουν επανειλημμένα αναφερθεί η εταιρεία έχει το δικαίωμα άρνησης της συναλλαγής και των υπηρεσιών της.