Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για την Dog Payment Institution Α.Ε. η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μία από τις προτεραιότητες της Εταιρίας μας. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και κυρίως από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Dog Payment Institution Α.Ε. ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, υποβάλλει σε επεξεργασία και αποθηκεύει.

Τα στοιχεία της είναι:

Dog Payment Institution Μονοπρόσωπη Α.Ε. 

Διεύθυνση: Πανόρμου 119, 115-24, Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 3005800

Φάξ: +30 210 3005644

Csustomer.service@dog-pi.gr 

Για τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία και γενικότερα τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (data protection officer) στο email dpo@dog-pi.gr.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να εκτελέσουμε εντολές μεταφοράς χρημάτων και διενέργειας πληρωμών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε όλες τις πληροφορίες που αναγράφονται στα σχετικά έντυπα ή στις ηλεκτρονικές φόρμες αίτησης, όπως «ενδεικτικά» ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης, τηλέφωνο, e-mail, στοιχεία γέννησης (χώρα, πόλη, ημερομηνία), επάγγελμα, ΑΦΜ, αριθμό/χώρα έκδοσης/ημερομηνία έκδοσης και λήξης οιουδήποτε στοιχείου ταυτότητας (ταυτότητα, ή διαβατήριο, ή στρατιωτική ταυτότητα κτλ), πρόσφατη φορολογική δήλωση και δείγμα υπογραφής σας. Τέλος, σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας μέσω της ιστοσελίδας της Dog Payment Institution Α.Ε., συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό καταρχήν την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες μας και πιο συγκεκριμένα την εκτέλεση μεταφοράς χρημάτων και τη διενέργεια πληρωμών. Κάποιες πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης των υπηρεσιών της Dog Payment Institution Α.Ε. στο υπάρχον ή δυνητικό πελατολόγιο, πάντα μετά από σχετική συγκατάθεση.

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι κατά περίπτωση:

 • Η σύναψη και εκτέλεση σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και των πελατών της (για την εκτέλεση μεταφοράς χρημάτων και τη διενέργεια πληρωμών). Χωρίς τη συλλογή και χρήση των παραπάνω πληροφορίων δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση της συναλλαγής σας (Συμβατική σχέση & Συναίνεση σας) 
 • Η συμμόρφωση της Εταιρίας με έννομες και κανονιστικές υποχρεώσεις της, που προκύπτουν από τα ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας. (Έννομη υποχρέωση)
 • Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος φυσικού προσώπου
 • Καθήκον δημόσιου συμφέροντος/ άσκηση δημόσιας εξουσίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Έννομο συμφέρων

Είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο (και ελεγχόμαστε διεξοδικά από κρατικούς μηχανισμούς σχετικά με αυτό) να χρησιμοποιούμε και κάποιες φορές να κοινοποιούμε τα δεδομένα στους αρμόδιους κρατικούς  φορείς για τον έλεγχο της ταυτότητάς και τη διασφάλιση της διαφάνειας και νομιμότητας των χρηματικών συναλλαγών

Η διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων τόσο της Dog Payment Institution Α.Ε., όσο και των πελατών της, στην περίπτωση που χρειαστεί να υποστηρίξουμε νόμιμες αξιώσεις ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και συμφέροντά μας ενώπιον των δικαστηρίων.

Η συγκατάθεση που μπορεί εσείς να μας παρέχετε προκειμένου να λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρίας, την τιμολογιακή πολιτική της, τις εμπορικές δράσεις και δραστηριότητες κλπ. Στην περίπτωση παροχής συγκατάθεσης, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διακόπτεται μόλις αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, η προηγούμενη επεξεργασία παραμένει νόμιμη.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα σας διαβιβάζονται στους αντιπροσώπους της Dog Payment Institution Α.Ε., οι οποίοι διευκολύνουν την πραγματοποίηση των συναλλαγών. Στην περίπτωση αυτή η Dog Payment Institution Α.Ε., εξακολουθεί να είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων και έχει δεσμεύσει το δίκτυο των αντιπροσώπων της με σύμβαση εκτέλεσης επεξεργασίας των δεδομένων, στην οποία καθορίζονται λεπτομερώς όλα τα επιμέρους στοιχεία επεξεργασίας, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επιπλέον, τα δεδομένα σας μπορεί να κοινοποιηθούν –όπως επιβάλλεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία– σε παρόχους πληρωμών, τραπεζικούς συνεργάτες και ρυθμιστικές, οικονομικές ή άλλες κρατικές αρχές και δημόσιους φορείς και δικαστήρια, προκειμένου να συμμορφωθεί η Εταιρία με τις έννομες υποχρεώσεις της ή να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και συμφέροντά της.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εφόσον απαιτείται από τη φύση της συναλλαγής, είναι πιθανό τα δεδομένα σας να διαβιβαστούν σε χώρες ή οργανισμούς εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αν οι διαβιβάσεις αυτές δεν καλύπτονται από απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προστατεύονται από κατάλληλες εγγυήσεις ή άλλους εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μηχανισμούς, όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται τουλάχιστον για όσο χρόνο απαιτείται από τα εκάστοτε νομοθετικά πλαίσια που ρυθμίζουν τις οικονομικές συναλλαγές, αλλά και τη γενικότερη επιχειρηματική λειτουργία και με τα οποία δεσμεύεται και οφείλει να συμμορφώνεται η Dog Payment Institution Α.Ε.  Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου η Dog Payment Institution Α.Ε.  να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενο έλεγχο από κρατική αρχή, ή να ασκήσει και να υπερασπισθεί τα νόμιμα δικαιώματά της τα δεδομένα σας τηρούνται 5 χρόνια περισσότερο από τον απαιτούμενο από τη νομοθεσία χρόνο υποχρεωτικής τήρησής τους.

Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της. Σε κάθε περίπτωση η Dog Payment Institution Α.Ε. εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και μεριμνά συνεχώς για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω

δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο

και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά, καθώς και να μας ζητήσετε

αντίγραφό τους. 

 • Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας 

 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτά τίθενται σε επεξεργασία μετά τη σχετική συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση (όπως ενδεικτικά στην εκτέλεση σύμβασης, σε έννομη υποχρέωση ή στην προστασία έννομων συμφερόντων της Εταιρίας κλπ.) το δικαίωμά σας αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην υφίσταται. 

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους και μέχρι να γίνει η σχετική επαλήθευση εναλλακτικά, αντί για τη διαγραφή τους όταν δεν μας είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους τα συλλέξαμε, είναι όμως απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από εσάς, όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους και μέχρι να επαληθευτεί ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία αυτή από την Dog Payment Institution Α.Ε.. 

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτή γίνεται με βάση έννομο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα 

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε μορφή που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση και επεξεργασία τους με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, για τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα και με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό

 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε ερώτημα, παράπονο ή άλλη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο dpo@dog-pi.gr.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

(www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.