Κανονιστική Συμμόρφωση Εταιρείας

Η Εταιρία Dog Payment Institution Ίδρυμα Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε. με διακριτικό τίτλο “Dog Payment Institution Α.Ε, αποτελεί ίδρυμα πληρωμών και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών “εμβάσματα” στην Ελλάδα και σε συνεργασία εσωτερικού ή και εξωτερικού ομοειδών εταιρειών μεταφοράς κεφαλαίων.

Η Dog Payment Institution Α.Ε είναι εποπτευόμενη από τη Τράπεζα της Ελλάδος και έχει την υποχρέωση να ελέγχει και να αξιολογεί τις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του δικτύου της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο 4557/2018 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ε.Τ.Π.Θ.), αναφορικά με την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Ξέπλυμα «βρώμικου» Χρήματος) και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας.

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος είναι οι ενέργειες μέσω των οποίων επιδιώκεται συγκάλυψη παράνομης προελεύσεως κεφαλαίων.

Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας είναι οι ενέργειες με τις οποίες επιδιώκεται η διοχέτευση κεφαλαίων σε τρίτους, με σκοπό την τρομοκρατία.

H Dog Payment Institution Α.Ε, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους από ενέργειες/δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας, καθώς και τις πιθανές συνέπειες αυτών, τη σπουδαιότητα καταπολεμήσεως του οικονομικού εγκλήματος και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα προβλεπόμενα από τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – F.A.T.F.) και από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική για την πρόληψη της χρησιμοποιήσεως των υπηρεσιών της για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Οι Αντιπρόσωποι της Dog Payment Institution Α.Ε εφαρμόζουν τους κανόνες και τις πολιτικές της ακλουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες και διενεργώντας συναλλαγές μέσω των ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων της.

Τα πληροφοριακά συστήματα της Dog Payment Institution Α.Ε είναι κατάλληλα, ώστε να παρέχουν έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση ως προς τον έλεγχο του πελατολογίου και των συναλλαγών, βάσει των εκδιδόμενων από διάφορες Αρχές καταλόγων προσώπων ή οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.