Όροι χρήσης της Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα που βρίσκεστε ανήκει στην εταιρεία Dog Ίδρυμα Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε με διακριτικό τίτλο Dog Payment Institution Μονοπρόσωπη Α.Ε. με έδρα: Πανόρμου 119, Τ.Κ. 11524 Ελλάδα, Αθήνα, Αμπελόκηποι,  τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2103005800  info@dog-pi.gr  (εφεξής “εταιρεία”).   

Η ιστοσελίδα της εταιρείας λειτουργεί για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει. 

Με την χρήση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας www.dog-pi.gr απαιτείται η συλλογή κάποιων προσωπικών πληροφοριών των επισκεπτών της ιστοσελίδας της εταιρείας. Η χρήση της συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης Ιστοσελίδας που ισχύουν για όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με τους παρόντες όρους ο επισκέπτης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό αυτό τόπο και να μην προχωρήσει σε περαιτέρω χρήση του.

Περιορισμός Ευθύνης της εταιρείας

Η εταιρεία επιδιώκει με τον παρόντα δικτυακό τόπο να συμβάλει στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητές της, παρέχοντας κατά το δυνατόν επίκαιρες και ακριβείς πληροφορίες.

Ωστόσο, είναι πιθανόν στις δημοσιευόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφορίες (περιλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών παραστάσεων) να υπάρχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη ή να μη γίνεται πιστή αναπαραγωγή επίσημων εγγράφων. Αυθεντικά θεωρούνται μόνο εκείνα τα έγγραφα που δημοσιεύονται στην έντυπη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έντυπο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και στα λοιπά μέσα τεκμηρίωσης που δημοσιεύονται σε έντυπη μορφή.

Όλες οι δημοσιευόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφορίες είναι γενικού χαρακτήρα και δεν προσφέρονται για την αντιμετώπιση ειδικότερων περιστάσεων που αφορούν συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ούτε συνιστούν συμβουλή ειδικού επαγγελματία ή νομική συμβουλή.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν ευθύνεται για ανακρίβειες ή λάθη, ούτε εγγυάται μεταξύ άλλων την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή την καταλληλόλητά τους για συγκεκριμένη χρήση. Επιπλέον, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τρίτου εξαιτίας της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σ’ αυτόν.

Η εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτυακού της τόπου και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή άλλων δικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όποτε επισκέπτεστε το δικτυακό μας τόπο, αποθηκεύονται κάποιες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση ΙP (Internet Protocol), η ημερομηνία και η συγκεκριμένη ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε, το είδος του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε και το λειτουργικό σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτό τον τρόπο δεν διασυνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα, είναι ανωνυμοποιημένες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε συγκεντρωτική βάση για λόγους ασφαλείας και μόνο σε συγκεντρωτική βάση για στατιστικούς σκοπούς.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας και για την παρακολούθηση σε, συγκεντρωτική βάση, της επισκεψιμότητας των σελίδων του δικτυακού της τόπου.

Τα “cookies” είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers (Chrome, Mozilla Firefox κ.λπ.) και βοηθούν στη βελτίωση της εμπειρίας της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Πιο συγκεκριμένα, στον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμοποιούνται “cookies” λειτουργικότητας τα οποία βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης του δικτυακού τόπου. Αυτά τα “cookies” δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για προωθητικούς λόγους ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο. Υπάρχουν όμως Cookies που η εταιρεία συγκεντρώνει τα οποία έχουν περισσότερες πληροφορίες οι οποίες πάντα με την γνώση και την σύμφωνη γνώμη του χρήστη που η εταιρεία τους χρησιμοποιεί είτε για εμπορικούς/διαφημιστικούς σκοπούς είτε για επιβεβαίωση στοιχείων χρήστη για μεγαλύτερη ασφάλεια όσο αφορά των υπηρεσιών της. 

Επιπρόσθετα, στον παρόντα δικτυακό τόπο χρησιμοποιούνται “cookies” ανάλυσης τα οποία παρέχει η εταιρεία Google Inc με σκοπό την ανώνυμη συγκέντρωση πληροφοριών για τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, τη βοήθεια στην κατανόηση των ενδιαφερόντων των επισκεπτών καθώς και στην αξιολόγηση του βαθμού αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας μας. 

Ο χρήστης έχει την επιλογή για την αποδοχή ή όχι των “cookies”. Ωστόσο, στην περίπτωση μη αποδοχής των “cookies” ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου δεν θα έχει πρόσβαση στην ορθή και πλήρη εμφάνιση μέρους του περιεχόμενου του δικτυακού τόπου που κάνει χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ειδικότερα σε περιοχές  όπου χρησιμοποιούνται δικτυακές υπηρεσίες τρίτων στις οποίες η εταιρεία δεν έχει δικαιοδοσία.

Επιπρόσθετα, ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί διαδικτυακές υπηρεσίες τρίτων (π.χ. YouTube, Google Maps, Google Custom Search) οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιούν “cookies”.

Για παράδειγμα όταν μια ιστοσελίδα περιλαμβάνει ένα αρχείο video, τότε η υπηρεσία YouTube, ενδέχεται, να αποθηκεύει “cookies” που αφορούν την χρήση του αρχείου. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης έχει επιλέξει τη μη αποδοχή των “cookies” τότε η χρήση της υπηρεσίας YouTube θα απενεργοποιηθεί και το αρχείο video δεν θα εμφανίζεται στον επισκέπτη. Αν και η εταιρεία έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση της χρήσης “cookies” από δικτυακές υπηρεσίες τρίτων, δεν έχει την αρμοδιότητα να ελέγξει και να εξαλείψει τη χρήση τους.

Η εταιρεία δεν ζητάει προσωπικές πληροφορίες από τους επισκέπτες της κατά τη διάρκεια της απλής πλοήγησης στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της. (χρήση απλών χρηστών και όχι αντιπροσώπων η χρηστών οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με την εταιρεία) Η χρήση οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας απαιτεί στοιχεία επικοινωνίας τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για την απευθείας επικοινωνία της εταιρείας με τον εκάστοτε χρήστη. Τα παραπάνω στοιχεία δεν δίνονται σε τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίον δόθηκαν.

Ασφάλεια Χρήσης Χρηστών/επισκεπτών

Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, χωρίς όμως να εγγυάται γι’ αυτό, να λάβει τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της ιστοσελίδας της από ιούς και λοιπό κακόβουλο λογισμικό. Δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα της θα είναι ελεύθερη λοιπών κακόβουλων λογισμικών ή ιών με αποτέλεσμα να μην ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ενδεχομένως προκληθεί στον οποιονδήποτε χρήστη ή στον εξοπλισμό αυτού από τις παραπάνω αιτίες. Ο κάθε χρήστης συνδέεται με την παρούσα ιστοσελίδα μόνο με δική του πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τρόπους προστασίας αυτού από ιούς και λοιπό κακόβουλο λογισμικό.

Σύνδεσμοι σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω της Ιστοσελίδας της εταιρείας (links) 

Η ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση ή την ενημέρωσή των χρηστών/επισκεπτών και οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν διέπονται ξεκάθαρα από δικούς τους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών δεν συνεπάγει έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την εταιρεία. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν ενδεχομένως στους Ιστότοπους αυτούς. Εάν αποφασίσετε να μεταβείτε μέσω των συνδέσμων αυτών σε άλλο δικτυακό τόπο τρίτου, αποδέχεστε και το κάνετε με δική σας αποκλειστική ευθύνη.

Συμπεριφορά χρηστών/επισκεπτών

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας www.dog-pi.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που ενδεχομένως να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο και κατ’ επέκταση στην ίδια την εταιρεία. Σε περίπτωση που η εταιρεία εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη, ο επισκέπτης/χρήστης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου την εταιρεία εις ολοκληρίαν.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, εικόνων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ανήκουν αποκλειστικά στην ίδια την εταιρεία και διέπονται από όλες τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων πχ: Παρόχων της εταιρείας και των Αντιπροσώπων της. Τέλος, απαγορεύεται, όλη ή η εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, αναδημοσίευση στοιχείων της εταιρείας χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της από και προς άλλους Ιστότοπους, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς που δεν γνωρίζει η ίδια.

Επιτρέπεται η σύνδεση με το δικτυακό τόπο της εταιρείας μέσω δικτυακών τόπων τρίτων, μόνο εφόσον με την εν λόγω σύνδεση ο δικτυακός τόπος της εταιρείας είναι το μοναδικό στοιχείο που εμφανίζεται στην οθόνη και οπωσδήποτε όχι εντός παραθύρου άλλου δικτυακού τόπου.

Τροποποίηση πολιτικής 

Η εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να τροποποιεί την πολιτική αυτή, οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο είτε λόγω μεταβολής της νομοθεσίας είτε λόγω μεταβολής της πολιτικής της.